*** V PRIPRAVI!!! - vzorec

 

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani


Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.badminton-kungota.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočil GZS, mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje in z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletnega portala www.badminton-kungota.com, ki ga upravlja Badminton klub Kungota  (v nadaljevanju tudi ponudnik), Plintovec 5H, 2201 Zgornja Kungota, D številka SI-80105807  I  Matična št. 1046691   Klas.dej.: 453 / 92623, ki zagotavlja uporabo površin ponudnika in drugih športnih prostorov. Svojim uporabnikom ponuja rezrvacijo in plačilo za storitve (uporabaigriš za badminton in drugih športnih prostorov) ter blago, ki je v povezavi z dejavnostjo društva. 

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani www.badminton-kungota.com, pravice uporabnika in kupca ter poslovni odnos med ponudnikom, kupcem storitev, ter izvajalci storitev.

Z vpisom podatkov v sistem spletne strani obiskovalec postane uporabnik in na ta način pridobi pravico do nakupa. Obiskovalec z vpisom podatkov potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Ponudnik bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navede, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo, za zbiranje in obdelovanje za namene članstva portala društva BK KUNGOTA, ter v primeru da se uporabnik s tem strinja, tudi za obveščanja o novostih in storitvah ter neposredno trženje.

Z uporabo spletne strani www.badminton-kungota.com uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu, saj so storitve lahko prekinjene ali pa pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe.

BK KUNGOTA si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni del tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.badminton-kungota.com, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Dostop do spletne strani www.badminton-kungota.com je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Ponudnik pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

Vse gradivo na spletni strani www.badminton-kungota.com je v lasti družbe BK KUNGOTA ali pa se uporablja na podlagi dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv brez pisnega soglasja ponudnika je strogo prepovedano. Ponudnik lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Ponudnik si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli gesla ali uporabniškega računa uporabnika v primeru vedenja, za katerega ponudnik po lastni oceni ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s strani uporabnika.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik preko spletne strani www.badminton-kungota.com zbira osebne podatke uporabnikov spletne strani. Ponudnik kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je naslednja:

Podatkov o uporabnikih spletne strani nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.
Osebne podatke uporabniki spletne strani oddajo ponudniku prostovoljno.
Zbiramo in obdelujemo samo osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo storitve in obveščanja ter se izogibamo pretiranemu zbiranju osebnih podatkov.
Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov, kot je določena z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in le v obsegu, v katerem bi bilo to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.
Osebne podatke hranimo samo dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani oziroma do preklica privolitve uporabnika.
Uporabljamo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.
Pridržujemo si pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.
Osebnih podatkov uporabnikov spletne strani ponudnik ne bo javno izpostavil brez njihovega soglasja.
Zavezujemo se k trajnemu varstvu vseh osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani.
Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe ponudnika in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.
Pravila o varstvu osebnih podatkov spreminjamo in dopolnjujemo v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo

Ponudnik zbira osebne podatke preko varne povezave (SSL) in jih s kriptiranjem ščiti med njihovim prenosom preko spleta.

Ponudnik zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.

V primeru pošiljanja vprašanja oziroma povpraševanja ponudniku preko obrazca se vneseni osebni podatki uporabijo izključno za pošiljanje odgovora na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje preko elektronskega sporočila v e-poštni predal ponudnika in stranka svojo privolitev izrazi s pritiskom na gumb za pošiljanje.

Na vseh ostalih spletnih obrazcih, ki vključujejo oddajo osebnih podatkov, so privolitve navedene kot izbirna polja in stranka svojo privolitev izrazi z označitvijo privolitve. Izražena privolitev se upošteva ob potrditvi spletnega obrazca.

Privolitve, ki vključujejo strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja, so obvezne za potrditev spletnega obrazca.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki spletne strani, ponudnik ne odgovarja.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za namen, za katerega so bili zbrani in za katerega ima privolitev posameznika.

Osebne podatke uporabnikov spletne trgovine bomo uporabili izključno za potrebe izpolnjevanje njihovih naročil oziroma rezervacij (pošiljanje obvestil po e-pošti ob vsaki spremembi statusa naročila oziroma rezervacije, npr. ob oddaji naročila oziroma rezervacije, ob prejetem plačilu, ob odpošiljanju blaga...; dostava, pošiljanje računa, izpolnjevanje reklamacij, uveljavljanje garancije, ipd. povezano z naročilom oziroma rezervacijo).

Osebne podatke uporabnikov, ki so privolile v prejemanje e-novic, bomo uporabili izključno za obveščanje po e-pošti, največ štirikrat mesečno.

Osebne podatke uporabnikov, ki nam na spletni strani preko obrazca oddajo vprašanje oziroma povpraševanje, bomo uporabili izključno za odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov BK Kungota, Plintovec 5H, 2202 Zg. Kungota po pošti, elektronski pošti na badminto.kungota@gmail.com ali na telefon +386 (41) 332 546

Upravljavec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Odjava od e-novic

Od prejemanja e-novic po elektronski pošti se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo ali pa nam svoje želje sporočite pisno na naslov podjetja, po telefonu ali osebno na naslovu podjetja.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

 

POGOJI REZERVACIJ IN KORIŠČENJA IGRIŠČ BK KUNGOTA

Uporabnik postane kupec ob plačilu rezervacije igrišča. V tem trenutku se med podjetjem BK Kungota in kupcem ustvari t.i. pogodba na daljavo.

Pogodba sklenjena na daljavo, je po 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Kupec lahko na spletni strani www.badminton-kungota.com opravi rezervacijo igrišč in plačilo. Kupec lahko plačano rezervacijo tudi prenese na druo osebo. 

Rezervacija začne veljati z dnem plačila na TRR trgovca oz. na dan rezerviranega termina. Kupec in ponudnik se lahko dogovorita o veljavnosti tako, da kupec svojo prošnjo o drugačnem začetku veljavnosti karte pošlje na badminton.kungota.com. Ponudnik mu mora svojo odločitev sporočiti v roku 8 dni od prejetja prošnje.

Letne članarine se v primeru odpovedi vadb iz kakršnihkoli razlogov ne vrača.

V primeru odpovedi zakupljenih terminov s strani ponudnika Badminton klub Kungota, ki niso povezane z višjo silo (ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti), je plačnik upravičen do 100% povrnitve vseh že plačanih terminov.

Tudi v primeru odpovedi rezerviranih in že plačanih terminov zaradi višje sile (zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva ponudnika ali uporabnika (plačnika), ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti  oz. odvrniti (npr. bolezen, poškodba uporabnika / plačnika rezerviranih in plačanih terminov, drugi dejavniki, ki predstavljajo višjo silo), bo ponudnik Badminton klub Kungota  zagotovil uporabniku 100% nadomestilo v obliki  nadomestnega termina po izbiri uporabnika.

Kupec je o odpovedi rezerviranih in plačanih terminov zaradi višje sile (opisano v prejšnejm odstavku) dolžan sporočiti PRED TERMINOM REZERVIRANEGA IN PLAČANEGA TERMKNA na kontaktno telefonsko številko / elektronski naslov, navedena na spletni strani www.badminton-kungota.com.Nadknadne odpovedi rezerviranih in plačanih terminov ta nazaj se obravnavajo individualno, z namenom ugotavljanja  upravičenosti razlogovov naknadne odpovedi.

Badminton klub Kungota vse prejete reklamacije uporabnikov poizkuša rešiti v korist uporabnikov, plačnikov svojih storitev (terminov uporabe) na način izbire nadomestnih terminov brez dodatnih stroškov za uporabnika (100% vračilo v obliki nadomestnega termina). V kolikor se uporabnik s tem ne strinja oz. nadomestnega termina ne sprejme, je upravičen do vračila  80% plačanega zneska.

Kupec pred nakupom termina rezervacije za uporabo igrišč preveri razpoložljivost prostih igrišč v izbranem terminu. V kolikor kupec termina ne rezervira, mu izvajalec storitve zavrne vstop na igralne površine. Ponudnik si pridržuje pravico, da po potrebi in lastni presoji kadarkoli spremeni urnik poslovanja BK KUNGOTA ter spremeni urnik zasedenosti igrišč oz. doda ali odvzame posamezne termine.

Termini uporabe so vezani na predhodno rezerviran in plačan termin. Vsi posebni pogoji in namen posameznih rezervacij terminov so navedeni na www.badminto-kungota.com. Kupec se predhodno pri trgovcu storitve pozanima, kaj rezervacija termina nudi.

Uporabnikom spletne storitve je trgovec dolžan nuditi storitve pod enakimi pogoji, kot svojim članom. To vključuje vse poslovne odločitve katere sprejme izvajalec do svojih strank (delovni čas, razpoložljivost prostorov, vrsto in število storitev, spremljevalne storitve, upoštevanje hišnega reda, ipd). V primeru suma, da uporabnik storitve ne upošteva splošnih pogojev, mu ponudnik ne sme dovoliti uporabe igralnih površin. Vsak uporabnik pa uporabljaigralne površine na lastno odgovornost. V primeru poškodbe lahko ponudnik uporabniku nudi prvo pomoč ter v primeru hujših poškodb pokliče urgentno pomoč.

Vsi uporabniki igralnih površin BK Kungota morajo ob prvem vstopu podpisati izjavo. Prav tako se morajo držati naslednjih pravil:

Igralne površine BK Kungota lahko uporabljajo samo osebe v dobri fizični pripravljenosti, primerni za aktivnosti  igranja badmintona in brez zdravstvenih težav, ki bi lahko onemogočale varno igranje.
Uporaba igralnih površin je prostovoljna.
Uporaba igralnih površin poteka na lastno odgovornost igralca oziroma njegovega starša ali odgovorne osebe iz BK Kungota.

BK Kungota ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru morebitnih poškodb.
Zaradi varnosti in preprečevanja poškodb igralnih površin je igranje možno le s športnimi copati s t.i. 'non marking' podplatom.
Vse druge aktivnosti na igralnih površinah (igra nogometa, igra košarke, lovjenje, igranje tenisa in vse ostale športne aktivnosti) so lahko tvegane in so v celoti PREPOVEDANE.

Ob neupoštevanju pravil, ki imajo za posledico ogrožanje sebe ali drugih uporabnikov oz. lahko povzročijo poškodbe igralnih površin, se lahko uporabnika odstrani z igralnih površin BK Kungota in se mu prepove ponovna uporaba le-teh.

BADMINTON KLUB KUNGOTA, ZGORNJA KUNGOTA 12K, 2201 Zg. Kungota, Slovenija T: 00 386 41 361 245