Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99) je skupščina Badminton kluba Kungota zaradi uresničevanja skupnih interesov vseh članov kluba sprejela dne 26.10.2003

 

PRAVILA
BADMINTON KLUBA KUNGOTA


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Badminton klub Kungota, skrajšano (v nadaljnjem besedilu: klub), je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki je ustanovljeno zaradi skupnih interesov njegovih članov, opredeljenih v tem aktu.
Klub deluje v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ter predpisi panožne zveze.

2. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava.
Klub zastopa in predstavlja predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma oseba, ki jo pooblasti predsednik.

3. člen

Klub je samostojno društvo, ki se lahko prostovoljno vključuje v domače in tuje športne asociacije ter druge organizacije. Sklepe o tovrstnem vključevanju oziroma izstopih sprejema skupščina.

4. člen

Klub deluje na področju Zgornje Kungote in izven.

5. člen

Sedež kluba je v Zgornji Kungoti, Plintovec 5/h.
Ime kluba je BADMINTON KLUB KUNGOTA.

6. člen

Štampiljka Kluba je okrogla, premera 3,5 cm. V njej je badminton žogica, nad njo je napis BADMINTON KLUB KUNGOTA.

 

 

7. člen

Delovanje kluba je javno. Klub o svojem delovanju obvešča javnost preko internih in javnih sredstev obveščanja, članom pa je dolžan dati zaprošena pojasnila in tolmačenja.
Za javnost dela je odgovoren predsednik kluba.


II. NAMEN, CILJI IN NALOGE KLUBA

8. člen

Namen in naloge kluba so zlasti:
- skrb za množično igranje badmintona,
- vkljuèevanje otrok, s èimer so odvrnjeni od nevarnosti ceste in ulice, - skrb za napredek in razvoj badmintona,
- skrb za popularizacijo badmintona,
- sodelovanje èlanov na matiènih športnih prireditvah,
- spoštovanje in uveljavljanje naèel in pravil panožne zveze
in drugih zvez, v katere je vkljuèen,
- posredovanje mnenj in predlogov panožni zvezi,
- organizacija tekmovanj,
- opravljanje pridobitne dejavnosti, katere prihodki se uporabljajo
izkljuèno za naloge, za katere se dogovorijo èlani, v skladu z
namenom, cilji in nalogami kluba.
Cilji kluba se uresničujejo z naslednjimi nalogami:
- prirejanje teoretičnih tečajev ter predavanj za člane,
- organiziranje praktičnih izobraževanj za pridobivanje potrebnih izkušenj,
- prirejanje in organizacija tekmovanj,
- organiziranje skupinskih potovanj za člane,
- nudenje vsestranske pomoči članom na področju športa,
- organizacija počitniške dejavnosti za mladino,
- vzgoja igralcev v vrhunske športnike,
- izvajanje množičnih rekreativnih prireditev.


9. člen

Za opravljanje pridobitne dejavnosti lahko društvo sklene delovno razmerje z enim ali več delavci. O pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev odloča upravni odbor na podlagi pravilnika o delovnih razmerjih, ki ga sprejme upravni odbor na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.


III. ČLANSTVO

 10. člen

Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme ta pravila, se ravna po njih ter izrazi željo postati član društva in v ta namen poda pisno pristopno izjavo in plača članarino.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tujec, če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo delovanje skladno z načeli in nameni kluba, navedenimi v teh pravilih. Pravice in dolžnosti tujcev so enake kot pravice članov.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše za njega pristopno izjavo zakoniti zastopnik; od mladoletnikovega sedmega leta do dopolnjenega petnajstega leta starosti pa mora zakoniti zastopnik podati pisno soglasje pred mladoletnikovim vstopom.
Pravice in dolžnosti mladoletnikov so: imajo svoj posvetovalni glas, dajejo predloge za delo društva, niso voljeni v organe društva, za svoje uspehe prejemajo pohvale in nagrade.

11. člen

Pravice članov kluba so:
 volijo in so izvoljeni v organe kluba,
 sodelujejo pri delu kluba,
 nastopajo na tekmovanjih doma in v tujini glede na dosežene kvalifikacije ter primerno vedenje,
 za svoje delo prejemajo nagrade, pohvale in priznanja,
 seznanjajo člane s svojimi problemi in potrebami in dobivajo od kluba potrebno pomoč v skladu z zmožnostmi,
 imajo vpogled v delo kluba in njegovih organov,
 so informirani o delu kluba,
 sprožajo vprašanja o odgovornosti članov organov kluba.


12. člen

Dolžnosti članov kluba so:
 spoštujejo statut, pravilnike, druge akte in sklepe organov kluba,
 nastopajo na tekmovanjih, za katera jih določi upravni odbor oziroma njegove komisije in za katera stroške krije klub,
 aktivno sodelujejo v skupnih akcijah kluba in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba,
 spoštujejo enakost vseh članov in se ravnajo po načelih dobre volje in poštenja ter mirnega reševanja sporov,
 skrbijo za objekte, opremo in drugo lastnino kluba,
 redno poravnavajo članarino in druge finančne obveznosti do kluba,
 s svojim ravnanjem ne škodujejo interesom in ugledu kluba ali badmintona nasploh.

13. člen

Članstvo v klubu preneha:
 s prostovoljnim izstopom,
 s črtanjem,
 z izključitvijo na podlagi pravnomočnega sklepa,
 s smrtjo.
14. člen

Član izstopi iz kluba prostovoljno s pisno izjavo o izstopu. Član ne more izstopiti, dokler ga veže morebitna pogodba.
Članstvo preneha po poravnavi vseh obveznosti do kluba. Vse pravice in dolžnosti prenehajo z datumom izdaje izpisnice, ki jo izda upravni odbor.

15. člen

Član se črta iz kluba, če zadnji dve leti ne plačuje članarine.

16. člen

Član se izključi iz kluba, če zlorablja pravice ali krši dolžnosti, naštete v 11. in 12. členu Pravil, oziroma če zavestno ravna proti interesu in ugledu kluba in je zaradi tega obsojen s pravnomočnim sklepom.

17. člen

Klub ima lahko tudi častne člane, ki imajo enake pravice in dolžnosti kot redni člani. Naziv častni član lahko podeli posamezniku skupščina kluba.IV. ORGANIZACIJA KLUBA

18. člen

Klub ima naslednje organe:
 skupščino,
 upravni odbor s komisijami,
 nadzorni odbor,
 disciplinsko komisijo.
Člani organov kluba so osebno odgovorni za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij skupščini kluba.

19. člen

Pravice in dolžnosti posameznikov, ki opravljajo naloge v organih kluba, so častne. Za svoje delo praviloma ne prejemajo plačila. Upravni odbor kluba le izjemoma prizna posameznikom ustrezno nagrado za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo pokažejo pri svojem delu.1. Skupščina

20. člen

Skupščina je najvišji organ kluba.
Skupščina je redna ali izredna.
Seje skupščine so javne.

21. člen

Redna skupščina kluba se sklicuje vsaki dve leti. Datum določi upravni odbor po lastni presoji.

22. člen

Izredno skupščino sklicuje upravni odbor na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na pisno obrazloženo zahtevo najmanj tretjine članov v roku 30 dni po prejemu zahteve.
Izredna skupščina sklepa le o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana.

23. člen

Skupščino sestavljajo vsi redni člani kluba oziroma njihovi zakoniti zastopniki (10/2 člen).
Skupščini smejo prisostvovati častni člani in vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem kluba in predstavniki sponzorjev.
Osebe iz prejšnjega odstavka imajo zgolj posvetovalni glas.

24. člen

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih najmanj polovica članov.
Če ob določenem času skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj tri desetine vseh članov.
Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek odloži za nadaljnjih 15 minut, nakar je sklepčna, če je prisotnih vsaj 10 aktivnih članov. V nasprotnem primeru se skupščina preloži, razen izredne skupščine, ki se v takem primeru ne opravi.


25. člen

Skupščina sprejema veljavne sklepe, če zanje glasuje večina prisotnih.
Statut kluba se sprejema z večino vseh članov kluba, razen spremembe 5. člena, ki se sprejema z navadno večino.
Prenehanje delovanja kluba se sprejema z večino vseh članov kluba.


26. člen

Skupščina odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz ciljev in nalog kluba, zlasti pa:
 sklepa o dnevnem redu,
 določa smernice za delo kluba med dvema rednima skupščinama, po potrebi tudi dolgoročneje,
 sprejema in spreminja statut,
 sprejema in spreminja poslovnik o svojem delu,
 obravnava in odloča o vseh vprašanjih skupnega interesa,
 sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun,
 rešuje prošnje in pritožbe zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 podeljuje nagrade in priznanja za uspešno delo in dosežene rezultate,
 obravnava poročila upravnega in nadzornega odbora in o njih odloča,
 voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo,
 sklepa o prenehanju delovanja kluba,
 pojasnjuje statut, pravilnike in druge akte.
Potek dela na sejah skupščine in dela njenih organov se uredi s poslovnikom.

27. člen

Volitve so javne, če skupščina ne sklene drugače.
Kandidat za predsednika se mora pred volitvami osebno predstaviti in predstaviti svoj program dela. Izjemoma lahko zaradi zadržanosti kandidata skupščina odloči, da se prebere le njegov program.
Kandidati za organe kluba morajo biti polnoletni člani.2. Upravni odbor

28. člen

Upravni odbor (v nadaljnjem besedilu UO) je izvršni organ kluba, ki vodi delo kluba med dvema skupščinama. Sestaja se po potrebi.

29. člen

Upravni odbor sestavljajo:
 predsednik kluba, ki je hkrati predsednik UO,
 podpredsednik kluba, ki je hkrati podpredsednik UO,
 sekretar,
 predsedniki komisij UO.
Če UO ni imenoval komisij, oziroma je število komisij manjše od 3, skupščina izvoli še največ 3 člane odbora brez posebne zadolžitve.
UO šteje najmanj 5 članov.

30. člen

Predsednik in podpredsednik ter člani UO so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

31. člen

Mandat članov organov kluba lahko preneha tudi pred potekom roka, za katerega so voljeni, če:
 so odpoklicani,
 odstopijo iz osebnih razlogov.
Predlog za odpoklic članov organov kluba, ki nevestno ali nepravilno delajo oziroma kršijo cilje in naloge kluba, lahko poda pisno vsaj 10 članov kluba ali nadzorni odbor. UO lahko poda predlog le za odpoklic posameznih članov lastnega odbora in članov komisij.
Odpoklic in odstop predsednika in podpredsednika ter odpoklic celotnih organov kluba potrjuje skupščina.
Odstop članov organov kluba potrjujejo matični organi, ki lahko na njihovo mesto postavijo nove člane. UO lahko postavi največ dva nova člana.
Posamezno osebo lahko odpokliče le organ, ki jo je izvolil.
Če predsedniku predčasno preneha mandat, ga nadomesti dotedanji podpredsednik.
32. člen

UO sprejema sklepe, če seji prisostvuje polovica članov UO. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov UO. Če je število navzočih sodo, je sklep sprejet tudi, če zanj glasuje polovica navzočih, za sklep pa glasuje tudi predsednik UO.


33. člen

UO opravlja predvsem naslednje naloge:
 izvaja sklepe in naloge, ki jih je potrdila skupščina,
 sklicuje skupščino,
 pripravlja gradiva za delo skupščine,
 predlaga skupščini finančni plan in zaključni načrt,
 predlaga skupščini spremembe in dopolnila statuta in drugih aktov, ki jih sprejema skupščina,
 sprejema poslovnik in pravilnike o svojem delu in delu svojih organov ter jih pojasnjuje,
 imenuje in razrešuje komisije ter njihove člane,
 določa višino članarine in drugih finančnih obveznosti,
 določa delegate kluba za delovanje v organizacijah, katerih član je klub,
 upravlja s premoženjem kluba,
 rešuje kadrovska vprašanja,
 obravnava potovanja članov kluba,
 sklepa delovne pogodbe za opravljanje pridobitne dejavnosti v skladu z 22. in 23. členom Zakona o društvih.


3. Komisije upravnega odbora

34. člen

Zaradi opravljanja nalog iz svoje pristojnosti lahko UO imenuje stalne in začasne komisije.
Komisije sestavljajo predsednik in vsaj dva člana. Njihovo delo je urejeno s pravilniki.
Člane komisij imenuje in razrešuje UO. Člani komisij so lahko tudi zunanji strokovnjaki.
Predsedniki komisij vodijo in zastopajo svoje komisije ter odgovarjajo UO za delo svojih komisij.

35. člen
Upravni odbor lahko imenuje iz vrst članov društva tekmovalno komisijo, ki jo vodi tekmovalni vodja.Tekmovalna komisija ima tri člane. Naloga komisije je, da na podlagi rezultatov tekmovanj predlaga tekmovalce kluba, ki bodo zastopali društvo na domačih in mednarodnih tekmovanjih.
Sklepi komisije so sprejeti, če so na seji prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta dva člana.
Za svoje delo je odgovorna upravnemu odboru kluba.4. Nadzorni odbor

36 člen

Člani nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: NO) so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Člani NO ne morejo biti hkrati člani UO. Imajo pravico udeležiti se vseh sej UO, vendar brez pravice odločanja.

37. člen

NO sestavljajo predsednik in dva člana. Vse člane izvoli skupščina.
Predsednika izvolijo člani NO izmed sebe na svoji prvi seji.
NO je za svoje delo odgovoren skupščini.

38. člen

Naloga NO je, da spremlja delo vseh organov kluba in ugotavlja zakonitost sprejetih sklepov, posebno pa, da spremlja finančno poslovanje kluba. O svojih ugotovitvah poroča skupščini, po potrebi pa tudi UO.
NO ima pravico podati predlog za odpoklic članov organov kluba in pravico sklicati izredno skupščino, če ugotovi nepravilnosti pri poslovanju in delu kluba.

39. člen

NO sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.


5. Disciplinska komisija

40. člen

Člani disciplinske komisije so izvoljeni za dobo dveh let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

41. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Vse člane izvoli skupščina. Predsednika izvolijo člani disciplinske komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini.

42. člen

Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.


43. člen

Disciplinske kršitve so naslednje:
 kršitve določb statuta kluba in drugih aktov kluba,
 ravnanje, ki prizadene ugled ali interese kluba.


44. člen

Za storjeno disciplinsko kršitev se sme članom kluba izreči eden od naslednjih ukrepov:
 opomin,
 javni opomin,
 denarna kazen,
 prepoved nastopanja na tekmovanjih,
 izključitev.
Če se izreče denarna kazen, določi disciplinska komisija primeren rok za plačilo, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če kazen ni plačana v roku, se član kluba avtomatično izključi.

45. člen

Disciplinska komisija ugotavlja disciplinske kršitve, odgovornost zanje in izreka ukrepe na podlagi disciplinskega in drugih pravilnikov.
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka lahko pisno poda vsak član kluba.
Disciplinska komisija se pri svojem delu drži splošnih načel kazenskega postopka, zlasti pa načela nepristranskosti in načela predhodnega zaslišanja obdolženca.

46. člen

Zoper sklep disciplinske komisije se prizadeti član lahko pritoži v roku 15 dni od prejema sklepa na skupščino, ki o zadevi dokončno odloči.
Če se pritožbe na izrečeno denarno kazen, je član dolžan položiti varščino v višini polovice zneska denarne kazni. Varščino mora položiti v roku, določenem v 2. odstavku 42. člena, sicer je avtomatično izključen.


VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA

47. člen

Finančno-materialno poslovanje kluba mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in načeli, ki veljajo za društva.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. Finančno poslovanje se odvija preko transakcijskega računa kluba.
Blagajnik vodi finančno poslovanje kluba v skladu s pravilnikom. Denarna sredstva vodi v blagajniški knjigi. O finančnem poslovanju poroča UO.
Upravni odbor lahko za opravljanje finančno-materialnega poslovanja pooblasti profesionalno organizacijo ali strokovno osebo.
Finančno-materialno poslovanje kluba je javno. Vsak član kluba ima pravico do vpogleda v finančno-materialno poslovanje.


48. člen

Dohodki kluba so:
 članarina in druge finančne obveznosti članov,
 dohodki od prireditev, ki jih prireja klub,
 dodeljena sredstva pristojnih državnih organov in drugih organov ter ostale dotacije,
 drugi dohodki.
Presežek prihodkov nad odhodki se porabi za izvajanje dejavnosti, zaradi katere je klub ustanovljen.

49. člen

Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba, in so kot take vpisane v knjigah.
S premoženjem upravlja UO oziroma posebna komisija.
Nepremičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa UO, ki ga za vsak posamezen nakup ali prodajo pooblasti skupščina.


50. člen

Dohodki in izdatki se določajo s finančnim planom za vsako leto.
Finančne in materialne listine podpisujeta in sta odredbodajalca:
predsednik kluba ali podpredsednik kluba.


VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen

Klub preneha z delovanjem:
 s sklepom skupščine z večino vseh članov kluba,
 z odločbo pristojnega državnega organa,
 če število članov pade pod pet.
Če klubu preneha delovanje, se po poravnavi vseh obveznosti njegovo premoženje prenese na društvo, ki je po dejavnosti in ciljih sorodno klubu.

52. člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina, uporablja pa se od dneva registracije pri pristojnem upravnem organu.


53. člen

Statut je bil sprejet na skupščini BK Kungota dne 26.10.2003.

 

 

Sekretar kluba: Predsednik BK Kungota:
Milena Lozar Igor Stropnik

 

BADMINTON KLUB KUNGOTA, PLINTOVEC 5H 2201 Kungota T: 00 386 41 361 245